Deprecated: Function eregi() is deprecated in /var/www/praesto-aikido-klub.dk/public_html/maincore.php on line 35

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /var/www/praesto-aikido-klub.dk/public_html/maincore.php on line 35

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /var/www/praesto-aikido-klub.dk/public_html/maincore.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /var/www/praesto-aikido-klub.dk/public_html/maincore.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /var/www/praesto-aikido-klub.dk/public_html/maincore.php on line 37

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /var/www/praesto-aikido-klub.dk/public_html/maincore.php on line 37

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /var/www/praesto-aikido-klub.dk/public_html/maincore.php on line 38

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /var/www/praesto-aikido-klub.dk/public_html/maincore.php on line 38

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /var/www/praesto-aikido-klub.dk/public_html/maincore.php on line 39

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/praesto-aikido-klub.dk/public_html/maincore.php:35) in /var/www/praesto-aikido-klub.dk/public_html/maincore.php on line 186
Præstø Aikido Klub - PAK Vedtægter
October 24 2017 04:03:11
Navigation
Medlemmer
· Forside
· Hvad er Aikido
· Nye medlemmer
· Gallerier
Træning
· Forum
· Træningstider
· Instruktører
· Graduering
Om klubben
· Historie
· Dojo
· Vedtægter
Links
· Links
Kontakt information
· Bestyrelsen
· Kontakt siden
· Adresser
Søg
· Søg
· Event Calendar
Besøgende
· Gæster online: 5

· Brugere online: 0

· Antal brugere: 4
· Nyeste bruger: henrikpetersen
PAK Vedtægter

VEDTÆGTER

1.0 NAVN OG HJEMSTED:

1.1. Klubbens navn er ”Præstø Aikido Klub”.

1.2. Klubbens hjemsted er Præstø kommune.

2.0 FORMÅL:

2.1. Klubbens formål er, at udbrede kendskabet til Aikido og igennem dette foreningsarbejde, åbne forståelsen for andre mennesker og kulturer og styrke den enkeltes evne og muligheder i forhold til sin egen udvikling og en engageret deltagelse i samfundet.

2.2. Klubben er medlem af Danish Aikikai, Dansk Aikido Forbund og DGI.

3.0 OPTAGELSE AF MEDLEMMER:

3.1. Som aktivt medlem, kan klubben optage enhver der er fyldt 18 år.

3.2. Ligeledes kan unge mellem 12 og 18 år optages som aktivt eller passivt medlem, med samtykke fra en forældre.

3.3. Som æresmedlemmer kan bestyrelsen enstemmigt udpege personer, som har gjort sig særlig fortjent til det. Æresmedlemmer er kontingentfri og har samme rettigheder som ordinære medlemmer.

3.4. Ligeledes kan bestyrelsen indstille personer der har gjort et ekstraordinært arbejde for at fremme udbredelsen og forståelsen for Aikido til modtagelse af æresgrader.

3.5. Sådanne indstillinger varetages i hvert enkelt tilfælde i et samarbejde mellem bestyrelsen, trænerkollegium og ledende chefinstruktør.

3.6. Udmeldelse af klubben kan ske skriftligt eller personligt til sin instruktør eller til en fra bestyrelsen. Hvis der ikke foreligger en udmeldelse, risikere medlemmet ved udeblivelse over en længere periode, at blive slettet på grund af restance.

3.7. Ethvert medlem kan aftale betalingsfri træningspauser med bestyrelsen, hvis dette skyldes uddannelse, barsel, eller anden form for aktivitet der umuliggør at man vil kunne passe sin træning. Betalingsfri træningspauser vurderes i hvert enkelt tilfælde.

Hvis en kommende elev er straffet for vold eller legemsbeskadigelse j.fr. straffeloven, SKAL dette oplyses ved indmeldelse – til klubbens formand og chefinstruktør. Medlemskab vil herefter blive vurderet i hvert enkelt tilfælde, i forhold til straffens omfang.

Hvis et af klubbens medlemmer straffes for vold eller legemsbeskadigelse, skal vedkommende ligeledes meddele dette til formand og chefinstruktør, der vil tage stilling til om medlemskabet kan fortsætte.

Klubben kan i.f.t. en vurdering af medlemskab for medlemmer, der er straffet j.fr. straffeloven for vold eller anden legemsbeskadigelse, udbede sig kopi af domsafgørelsen i samtykke med medlemmet.

Tilsidesættes ovennævnte anvisninger, vil dette medføre udelukkelse eller eksklusion af klubben.

4.0 UDELUKKELSE

4.1. En instruktør kan udelukke et medlem som skønnes uegnet til at modtage undervisning i Aikido eller som skønnes til fare for sig selv eller andre. Instruktøren skal dog samtidig oplyse medlemmet om, at beslutningen kan ankes til bestyrelsen, der skal behandle anken som et særskilt punkt på dagsordenen ved førstkommende bestyrelsesmøde.

4.2. I særskilte tilfælde kan bestyrelsen indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde for at behandle en anke. Indkaldelse til ekstraordinært bestyrelsesmøde i forbindelse med en anke besluttes af formand og chefinstruktør i forening.

4.3. En indgivet anke i forbindelse med udelukkelse fra træningen, har ikke opsættende virkning.

5.0 KONTINGENT

5.1. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling – og kan i særlige tilfælde pristal reguleres.

5.2. Bestyrelsen kan dispensere for betaling af kontingent for medlemmer, der for klubben udføre ekstraordinære ydelser uden økonomisk kompensation.

5.3. I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille et medlem til fritagelse for kontingent p.g.a. økonomiske årsager, eller af andre personlige eller sociale årsager. Ansøgning kan kun ske skriftligt, sagen skal behandles på førstkommende bestyrelsesmøde.

6.0 RESTANCER

6.1. Kontingentrestancer kan medføre udelukkelse af al træning

7.0 GENERALFORSAMLINGEN

7.1. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Generalforsamlingen udpeger en bestyrelse, der varetager klubbens daglige ledelse.

7.2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt. Indkaldelse sker senest 1 måned før generalforsamlingens afholdelse, ved opslag i klubben og i klubbladet.

7.3. Endelig dagsorden med indkomne forslag kan afhentes i klubben og vil blive udleveret ved træning senest 8 dage før afholdelse af generalforsamling.

7.4. Dagsordenen skal indeholde følgende faste punkter og kan indeholder yderligere punkter.

· valg af dirigent

· formandens beretning

· kassererens regnskab

· beretninger fra adhoc-udvalg

· a) valg af bestyrelse

· b) valg af revisor

· fastsættelse kontingent

· evt.

7.5. Indkomne forslag skal være indsendt skriftligt til klubbens bestyrelse senest 14 dage før afholdelsesdatoen for generalforsamlingen.

Der kan dispenseres fra denne regel på generalforsamlingen ved almindelig stemmeflertal.

7.6. Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne.

7.7. Valg afgøres ved almindelig stemmeflertal og skal hvis bare ét medlem ønsker det, afgøres ved skriftelig afstemning.

7.8. Afgørelser truffet af dirigenten kan hvis 1/3 af de tilstedeværende medlemmer ønsker dette, afprøves ved afstemning.

8.0 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

8.1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer, skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen.

Den ekstraordinære generalforsamling, skal afholdes senest 4 uger efter begæring.

8.2. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal udsendes skriftligt senest 2 uge efter anmodningens fremsættelse, og udsendelse skal indeholde dagsorden for mødet.

8.3. På en ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles det eller de konkrete forslag eller emner, der har givet anledning til indkaldelsen.

9.0 AFSTEMNINGSREGLER OG PROTOKOL

9.1. Der føres protokol på generalforsamlingen, som underskrives af dirigenten og formanden.

9.2. Taleret på generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer.

9.3. Stemmeret på generalforsamlingen har alle aktive medlemmer der har betalt kontingent samt æresmedlemmer.

10.0 BESTYRELSE

10.1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer:

· formand

· kasserer

· sekretær

· 2 bestyrelsesmedlemmer

· suppleanter efter behov dog mindst 1

10.2. Bestyrelsen vælges på en ordinær generalforsamling således:

· formand og et bestyrelsesmedlem er på valg i lige år

· kasserer samt 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.

· 1 suppleant vælges hvert år

· Revisor vælges hvert år.

Genvalg kan finde sted.

10.3. Valgbare til tillidsposter i klubben er ethvert medlem af klubben.

Dog skal medlemmer af klubbens bestyrelse være myndige.

10.4. Der vælges ligeledes en revisor der foretager revision af klubbens regnskab.

Revisoren er på valg hvert år.

10.5. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder i sin valgperiode, kan bestyrelsen supplere sig selv.

Bestyrelsen valg skal bekræftes ved førstkommende generalforsamling.

10.6. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, men tilstræber at afholde mindst 4 møder pr. år.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 3 af 5 af dens medlemmer, er til stede, herunder formand eller næstformand. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen leder det daglige arbejde.

10.7. Formanden er ansvarlig for indkaldelsen af bestyrelsen. De udadvendte repræsentative opgaver varetages af formanden eller en af bestyrelsen udpeget repræsentant.

10.8. Regnskabet føres af kassereren på omhyggelig og god måde efter god regnskabsskik.

Kassebeholdning over 500 kr. indsættes normalt i bank eller på giro.

10.9. Sekretæren fører protokol ved klubbens møder og generalforsamlinger.

10.10. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og adhoc-grupper til varetagelse af opgaver for bestyrelsen.

Udvalg og adhoc-grupper kan sammensættes helt eller delvis fra en personkreds uden for bestyrelsen.

11.0 TEGNINGSRET

11.1. Foreningen tegnes af formanden samt ét bestyrelsesmedlem. I tilfælde af formandens fravær, overtager næstformanden, formandens pligter.

12.0 KONSTITUERING

12.1. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter den ordinære generalforsamling, med sekretær, næstformand og ad hoc udvalg fra bestyrelsens midte.

12.2. Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger.

13.0 REGNSKAB

13.1. Klubbens regnskab følger kalenderåret.

13.2. Bestyrelsen skal senest 1. februar afgive driftsregnskab for det det foregående år og status pr. 31.12 til klubbens revisor, der foreligger dette med påtegninger for generalforsamlingen til godkendelse.

13.3. Driftsregnskab og status bekendtgøres for medlemmerne senest 8 dage inden ordinær generalforsamling.

14.0 REVISION

14.1. Klubbens revisor vælges på den ordinære generalforsamling.

14.2. Revisoren skal hvert år gennemgå klubbens regnskab og påse, at beholdningen er til stede.

14.3. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning.

15.0 UNDERVISNING OG INSTRUKTØRER

15.1. Al undervisning i Præstø Aikido Klub udføres af klubbens udpegede instruktører.

Klubbens chefinstruktør(er) har det endelige ansvar overfor de deltagende i træningen, uanset gradueret rang.

Alle instruktører/chefinstruktører udpeges af bestyrelsen og vil kunne findes på klubbens hjemmeside.

Gæsteinstruktører kan varetage træningen efter aftale med klubbens chefinstruktør(er).

16.0 OPLØSNING AF KLUBBEN

16.1. Klubben kan kun opløses på en ekstraordinær generalforsamling, hvor ¾ af klubbens aktive medlemmer er til stede og hvor ¾ af disse medlemmer stemmer for en opløsning af klubben.

16.2. I tilfælde af opløsning af klubben skal den formue der er i behold, anvendes til almennyttige forhold.

Således vedtaget på klubbens stiftende generalforsamling, søndag 7. april 2002.

Rettet 29.3 2004, 11.5 2005 og 26.4 2006.

Log ind
Brugernavn

KodeordEr du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Replikboks
Du er nødt til at logge på for at skrive en replik.

Ingen replikker endnu.
Begivenheder
<< Oktober 2017 >>
Ma Ti On To Fr
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Ingen begivenheder.

Nyhedsbrev
Newsletters are for registered members only.
Siden dannet på: 0.06 sekunder 6,904,632 Unikke besøg